• Odwiedziło nas: 406396 osób
 • Do końca roku: 88 dni
 • Do wakacji: 264 dni
Niedziela, 2015-10-04
Imieniny:
Edwina, Roslawy

Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2010/2011.

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2010/2011.

Warszawa ,  10.06.2011r

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 310 W WARSZAWIE

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

 

Zagadnienia poddane ewaluacji wewnętrznej

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

 

Cel ewaluacji

Pozyskiwanie informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w  oparciu o realizację podstawy programowej.

Włączenie rodziców w realizacje zadań wynikających z podstawy programowej.

 

Kryteria

 • Zgodność z przepisami prawa ;
 • Znajomość podstawy programowej;
 • Realizacja podstawy programowej;
 • Analiza osiągnięć dzieci;
 • Uwzględnianie możliwości rozwojowych;
 • Formułowanie i wdrażanie wniosków;
 • Rozwój umiejętności dzieci;

Pytania kluczowe:

 

1.     Które przepisy prawa określają wyżej wymieniony problem?

2.     Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli?

3.     W jaki sposób realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego?

4.     Jakie metody wykorzystuje się do analizy osiągnięć dzieci?

5.     W jaki sposób uwzględnia się możliwości rozwojowe dzieci do dalszej pracy?

6.     Kto formułuje wnioski z analizy osiągnięć dzieci?

7.     W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci?

8.     W jaki sposób wdrażane wnioski wpływają na rozwój umiejętności dzieci?

9.     W jaki sposób rodzice są informowani 0 przekazywanej wiedzy i umiejętnościach?

10.  W jaki sposób rodzice włączają się w proces przekazywania wiedzy i umiejętności?

 

Dobór próby badawczej

 

Badaniem objętych zostało 50 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 w Warszawie oraz 12 nauczycieli.

 

Metody zbierania danych

 • Ankieta dla rodziców i nauczycieli
 • Analiza dokumentów

 

Wyniki przeprowadzonych badań

 

Z podsumowania informacji zebranych z ankiet i analizy dokumentów otrzymano odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji:

 

Ad 1. Które przepisy prawa określają wyżej wymieniony problem?

Z analizy dokumentów wynika, że przedszkole działa na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty oraz z dnia 19 marca 2009r o zmianie ustawy (Dz. U. Nr 56, poz. 458) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 • Aktu założycielskiego.
 • Statutu przedszkola.

 

 

Ad 2. Jaka jest znajomość podstawy programowej wśród nauczycieli?

24 % ankietowanych oceniło swoją znajomość podstawy programowej jako bardzo dobrą, a 76% jako dobrą. Z analizy dokumentów wynika, że nauczyciele realizują podstawę programową poprzez realizację treści programowych w rozliczeniu tygodniowym. I tak: 1/5 czasu podstawy programowej przeznaczona jest na swobodną zabawę. 1/5 ( ¼ w przypadku dzieci młodszych) pobyt w ogrodzie przedszkolnym (organizowane zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe i ogrodnicze). 1/5 czasu to zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Pozostałe 2/5 to czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, w którym mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. Ramowy rozkład dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci.

 

Ad 3. W jaki sposób realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego?

Jak wynika z przeprowadzonych badań, nauczyciele realizują podstawę programową w zakresie: działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Według 76% ankietowanych realizowana jest podczas zajęć dydaktycznych, 14% realizuje w czasie zajęć indywidualnych, a 48% wykorzystuje do realizacji  podstawy programowej różne pakiety edukacyjne.  W zakresie działalności wychowawczej wdrażane są ogólnie przyjęte zasady, systemy wartości przez 48% ankietowanych, zaś 24% z nich uczy dzieci odporności emocjonalnej, poczucia własnej wartości i zwraca uwagę na kształtowanie kultury osobistej. W ramach działalności opiekuńczej ,              48% nauczycieli uczy bezpiecznych  zachowań, 16% kulturalnego spożywania posiłków, radzenia sobie z czynnościami samoobsługowymi oraz dba o dobrą atmosferę w grupie. Tylko 8% rozwija sprawność ruchową i organizuje wyjścia na dwór.

 

Ad 4. Jakie metody wykorzystuje się do analizy osiągnięć dzieci?

Według analizy dokumentów, nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną oraz przeprowadza diagnozę pedagogiczną, dokumentuje te działania w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Opracowuje działania wspomagające. 100% ankietowanych do analizy osiągnięć dzieci wykorzystuje obserwację, 80% - analizę wytworów dzieci, 48% - testy umiejętności, a  8% - wywiad .

 

Ad 5. W jaki sposób uwzględnia się możliwości rozwojowe dzieci do dalszej pracy?

Według zebranych informacji , 100% nauczycieli uwzględnia w pracy z dziećmi ich możliwości rozwojowe. Między innymi ,poprzez dostosowanie zajęć i zabaw, stopniowanie trudności, pracę indywidualną oraz dostarczanie odpowiednich pomocy i gier rozwijających. 92% ankietowanych rodziców uważa, że w pracy z dzieckiem w przedszkolu uwzględniane są jego możliwości rozwojowe:

- stawiane wymagania względem jego możliwości,

- nie przymuszanie do zajęć,

- stosowanie odpowiednich metod pracy,

- uważna obserwacja dziecka i dostosowanie programu nauczania do jego rozwoju,

- czytanie literatury.

 

Ad 6. Kto formułuje wnioski z analizy osiągnięć dzieci?

100% nauczycieli wskazało siebie jako osoby formułujące wnioski z analizy osiągnięć dzieci.

 

Ad 7. W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci?

48% nauczycieli wdraża wnioski poprzez realizację programów indywidualnych i pracę indywidualną z dzieckiem. 8% większą uwagę zwraca na niedociągnięcia dzieci i z nimi ćwiczy, zaś 16% sporządza notatki.

 

Ad 8. W jaki sposób wdrażane wnioski wpływają na rozwój umiejętności dzieci?

100% ankietowanych rodziców zauważyło wzrost umiejętności, dziecka wskutek pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w przedszkolu. Dzieci nabierają pewności siebie, są bardziej odważne w wypowiedziach kiedy odnoszą sukcesy i są chwalone, nagradzane za dobrze wykonaną pracę. Same zauważają, że są w czymś coraz lepsze i potrafią to, czego jeszcze do niedawna nie potrafiły zrobić.

 

Ad 9. W jaki sposób rodzice są informowani o przekazywanej wiedzy i umiejętnościach?

100% nauczycieli potwierdza, że  informuje rodziców o przekazywanej dzieciom wiedzy i umiejętnościach poprzez:

 • Rozmowy indywidualne
 • Zebrania z rodzicami
 • Wystawki prac
 • Udostępnianie tematów realizowanych w grupie

Z analizy dokumentów wynika, że informacje o przekazywanej wiedzy i umiejętnościach dziecka przekazywane są poprzez:

 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami.
 • Zebrania grupowe.
 • Zajęcia otwarte.
 • Zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli.
 • Uroczystości i spotkania okolicznościowe
 • Kąciki dla rodziców, kąciki plastyczne, tablice ogłoszeń, informacje grupowe.

Z pośród 42% ankietowanych rodziców najwięcej informacji otrzymują bezpośrednio od nauczycieli, 32% z prac wykonywanych przez dzieci, rozmów z nimi i z własnych obserwacji. 8% twierdzi, że nie otrzymuje żadnych informacji o umiejętnościach dziecka i przekazywanej wiedzy, a 6% nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

 

Ad 10. W jaki sposób rodzice włączają się w proces przekazywania wiedzy i umiejętności?

88% ankietowanych nauczycieli potwierdza udział rodziców w przekazywaniu wiedzy i umiejętności dziecku. 32% mówi ,że rodzice robią to poprzez rozmowy i wymianę doświadczeń, 24%, że niwelują zaległości w wiedzy i utrwalają zdobytą wiedzę, 16% nauczycieli stwierdziło, że rodzic wspólnie z nauczycielem stara się przeciwdziałać problemom dziecka. A 8% zauważyło, że dopiero na wyraźną prośbę nauczyciela rodzice są w stanie włączyć się do współpracy.    Jak wynika z oceny rodziców 76% z nich przyznaje, że włącza się w proces przekazywania wiedzy i umiejętności dziecku. 24% mówi, że „nie".       Sposób w jaki rodzic bierze udział w przekazywaniu wiedzy i umiejętności, to najczęściej: prace domowe, rozmowy z dzieckiem dotyczące spędzonego dnia w przedszkolu, utrwalanie wierszy, piosenek, branie udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom", reagowanie na prośby i uwagi nauczyciela oraz praca nad samodzielnością.

 

Wnioski z badań

 • Działania prowadzone w przedszkolu są uporządkowane i zgodne nową podstawą programową.
 • We wszystkich grupach wiekowych prowadzona jest systematycznie obserwacja, diagnoza i analiza osiągnięć dzieci, a wyniki tej analizy służą formułowaniu i wdrażaniu wniosków, które przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci.
 • Nauczyciele w pracy wychowawczo-dydaktycznej biorą pod uwagę możliwości rozwojowe dzieci.
 • Rodzice biorą udział w procesie przekazywania wiedzy i umiejętności dzieciom.

 

Zalecenia

 • Przypomnienie treści zawartych w podstawie programowej i zwiększenie realizacji tych treści przez wszystkich nauczycieli na zajęciach dydaktycznych.
 • Zwiększenie ilości zebrań dla rodziców i ustalenie dni otwartych, w celu lepszego przekazywania informacji o umiejętnościach i wiedzy dzieci.
 • Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć dzieci przez wszystkich nauczycieli.
 • Częstsze organizowanie spacerów i pobytu na świeżym powietrzu.

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma